Rijkdom is grotendeels geërfd

Erfenis

Met een aandeel van bijna 40 procent zijn erfenissen de grootste oorzaak van vermogensverschillen tussen huishoudens.

Kortom: niet “prestatie” leidt tot voorspoed, maar het geluk van de geboorte beslist. Een erf- en schenkbelasting zou hier voor meer gelijke kansen zorgen.

De meesten erven niets of slechts relatief kleine bedragen Concreet onderzocht het onderzoek in hoeverre de vermogensongelijkheid in Oostenrijk en andere eurolanden (naast Oostenrijk waren dit Duitsland, België, Spanje, Portugal, Luxemburg, Griekenland en Cyprus) het gevolg is van de ongelijke verdeling van erfenissen en schenkingen.

Slechts ongeveer 35 procent van de huishoudens had ten tijde van het onderzoek een erfenis of een schenking ontvangen.

Het bedrag van de onderzochte erfenissen/schenkingen loopt sterk uiteen. De zogenaamde Gini-verdelingscoëfficiënt (de maatstaf is 0 als alle huishoudens hetzelfde bedrag ontvangen en 1 als slechts één huishouden alle erfenissen en schenkingen int) bereikt voor erfenissen 0,89. Concreet is de contante waarde van de ontvangen erfenissen en schenkingen van een gemiddeld huishouden in de groep van de rijkste 10 procent ruim 300.000 euro. Het merendeel erft echter niets of slechts relatief kleine bedragen.

Het duidelijke resultaat van het onderzoek

Erfenissen en schenkingen leveren de grootste bijdrage aan de ongelijkheid in brutovermogen in Nederland. Concreet is 38,4 procent van de gemeten vermogensspreiding hierop terug te voeren. Er zijn alleen vergelijkbare hoge waarden in Duitsland en Cyprus. In de overige onderzochte eurolanden ligt de bijdrage veel lager.

Successierechten zijn een beproefd middel om tot meer gerechtigheid te komen

Wie iets erft of schenkt, heeft daar geen persoonlijke bijdrage aan geleverd en wordt ook fiscaal beloond. Werk daarentegen is direct gekoppeld aan prestaties – maar ook aan een hoog belastingniveau.

Er wordt daarom voor gepleit daarom voor herinvoering van erf- en schenkbelasting Enerzijds zou zo’n belasting de startkansen voor alle mensen gelijk maken, anderzijds zou er ruimte ontstaan ​​om de werknemers te ontlasten.

Maar het kan bij erfenissen een goede manier zijn om rijkdom door te geven, zonder dat er veel belasting hoeft te worden betaald. Een erfrecht advocaat kan je helpen bij schenkingen.

Rijkdom is grotendeels geërfd
Schuiven naar boven